•  توان بالای تولید و تامین
 • ارائه قیمت رقابتی با رعایت کیفیت استاندارد
 • سرآمدی در میزان و تنوع محصولات متناسب با سلیقه، نیاز و بودجه مشتریان
 • سورت دقیق سنگ
 • ارائه ی آنالیز علمی سنگ جهت کمک به انتخاب بهتر متناسب با فضای مد نظر
 • گریز از ضایعات و هدر دادن سنگ و تبدیل به تولیدات سنگی نفیس
 
 •  توان بالای تولید و تامین
 • ارائه قیمت رقابتی با رعایت کیفیت استاندارد
 • سرآمدی در میزان و تنوع محصولات متناسب با سلیقه، نیاز و بودجه مشتریان
 • سورت دقیق سنگ
 • ارائه ی آنالیز علمی سنگ جهت کمک به انتخاب بهتر متناسب با فضای مد نظر
 • گریز از ضایعات و هدر دادن سنگ و تبدیل به تولیدات سنگی نفیس